AKCE SVAZU VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ ČR, z.s.

ROK 2023

 • Vyhodnocení soutěže 
  VODOHOSPODÁŘSKÁ STAVBA ROKU 2022

  Vyhlášení výsledků a popis vítězných staveb

  Prezentace vítězných staveb

ROK 2022

 • 50 let provozu největší úpravny vody v ČR – Želivka
  10. června 2022 jsme si připomněli 50. výročí zahájení provozu úpravny vody Želivka, která odebírá vodu z vodárenské nádrže Švihov a dodávkami pitné vody pokrývá téměř tři čtvrtiny spotřeby pitné vody v Praze a dále zásobuje část Středočeského kraje a Kraje Vysočina. Úpravna vody spolu s vodárenskou nádrží Švihov a 52 km dlouhým štolovým přivaděčem je klíčové vodohospodářské dílo, zajišťující kvalitní pitnou vodu pro více než 1,3 mil. obyvatel České republiky.

  Tisková zpráva
 • Oslavy světového dne vody 2022
  K připomenutí Světového dne vody 2022 se dne 26. dubna 2022 v prostorách Staré čistírny odpadních vod uskutečnil tradiční společenský večer, kterého se vedle zástupců Svazu vodního hospodářů ČR a SOVAK ČR zúčastnili partneři společenských akcí k této příležitosti - viz LOGA partnerů.
  Na programu bylo vystoupení hudebního tělesa - Metropolitní komorní orchestr a následně k poslechu a tanci i Hudební skupiny AghaRTA GANG.
  V rámci programu poděkoval předseda SVH ČR Petr Kubala všem partnerům za podporu.

 

Fotografie ze slavnostního večera:

 

 

Fotografie z konference a předávání cen:

 

ROK 2021

ROK 2019

 

Fotografie z konference a slavnostního koncertu:

 

ROK 2018

 

Fotografie z konference a slavnostního koncertu:

 

 

Vyhlášení vítězných staveb soutěže "Vodohospodářská stavba roku 2017"

 

Fotografie z předávání cen:

ROK 2017

Světový den vody 2017

Setkání vodohospodářů při příležitosti Světového dne vody 2017Vyhlášení vítězných staveb soutěže "Vodohospodářská stavba roku 2016"

 

Fotografie z předávání cen:

ROK 2016

Budiž voda

Svaz vodního hospodářství ČR uspořádal besedu s autorem inspirativní publikace Budiž voda

 

Fotografie k článku:

 

 

Světový den vody 2016

Setkání vodohospodářů při příležitosti Světového dne vody 2016 pod mottem „VODA A ZAMĚSTNANOST".

 

Fotografie z konference a slavnostního koncertu:

 

 

Vyhlášení vítězných staveb soutěže "Vodohospodářská stavba roku 2015"

 

Fotografie z předávání cen:


ROK 2015

Světový den vody 2015

Setkání vodohospodářů při příležitosti Světového dne vody 2015 pod mottem „VODA A UDRŽITELNÝ ROZVOJ".

 

Fotografie z konference, slavnostního koncertu a plesu:

 

 

Vyhlášení vítězných staveb soutěže "Vodohospodářská stavba roku 2014"

 

Fotografie z předávání cen:


ROK 2014

Světový den vody 2014

Setkání vodohospodářů při příležitosti Světového dne vody 2014 pod mottem "Voda a energie".

 

Fotografie z konference:

 

Fotografie ze slavnostního koncertu a plesu:

 

Vyhlášení vítězných staveb soutěže "Vodohospodářská stavba roku 2013"

 

Fotografie z předávání cen:

 

 


 

ROK 2013

Vyhlášení vítězných staveb soutěže "Vodohospodářská stavba roku 2012"

 

Fotografie z předávání cen:

 

Světový den vody 2013

Setkání vodohospodářů při příležitosti Světového dne vody 2013

 

I v roce 2013 pořádal Svaz vodního hospodářství ČR kulturní akce u příležitosti Světového dne vody slavnostní koncert konaný 22. března 2013 v Kongresovém sále, Masarykova kolej, ČVUT - SÚZ a 19. reprezentační ples konaný 23. března 2013 v paláci Žofín.

 

Akce byly pořádány pod mottem

"Mezinárodní rok vodní spolupráce"

 

Sweco Hydroprojekt a.s. byl již tradičně na základě pověření Svazu vodního hospodářství ČR, organizátorem a pořadatelem obou kulturních akcí. Uspořádání akcí by se neobešlo bez partnerů oslav, proto všem, kteří se rozhodli podpořit oslavy SDV 2013, i touto cestou děkujeme.

 

 

ROK 2012

Vyhlášení vítězných staveb soutěže "Vodohospodářská stavba roku 2011"

Svaz vodního hospodářství ČR spolu se Sdružením oboru vodovodů a kanalizací ČR vyhlásili v prosinci 2011 soutěž „Vodohospodářská stavba roku 2011“.

 

Nad soutěží přijali garanci, ministři zemědělství a životního prostředí.


Soutěž byla vypsána se záměrem seznámit odbornou i širokou veřejnost s úrovní vodohospodářských projektů realizovaných v České Republice.

Do soutěže se mohly přihlásit vodohospodářské stavby ve 2 základních kategoriích, a to:
I. – stavby pro zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod
II. – stavby sloužící k umělému vzdouvání, zadržování a usměrňování povrchových vod, ochraně před škodlivými účinky vod, úpravě vodních poměrů nebo jiným účelům sledovaným zákonem o vodách.

V každé této kategorii se samostatně hodnotily stavby ve dvou velikostních podkategoriích, a to o investičních nákladech nad 50 mil. Kč a pod 50 mil. Kč.

Hodnotící kriteria se orientovala na:

 • koncepční, konstrukční a architektonické řešení,
 • vodohospodářské účinky a technické a ekonomické parametry,
 • účinky pro ochranu životního prostředí,
 • funkčnost a spolehlivost provozu,
 • využití nových technologií a postupů, zejména v oblasti ochrany životního prostředí a úspory energií,
 • estetické a sociální účinky.


Do soutěže mohly být přihlášeny stavby dokončené v ČR, a to v období od 1.1.2011 do 31.12.2011. Přihlašovatelem mohl být investor, zhotovitel stavebních nebo technologických prací, zhotovitel projektových prací a firma pověřená inženýrskou činností.

Představenstvo Svazu vodního hospodářství ČR schválilo udělení ocenění v soutěži „Vodohospodářská stavba roku 2011“ následujícím stavbám:

KATEGORIE I
Podkategorie: nad 50 mil. Kč

ČOV Hulín - rekonstrukce a intenzifikace

Podkategorie: pod 50 mil. Kč

Rekonstrukce ČS Malvazinky
Jablonné v Podještědí – rekonstrukce ČOV

V souladu s pravidly pro hodnocení soutěže vyhodnotila komise jednu stavbu v této kategorii k udělení „zvláštního ocenění SVH ČR a to: 
Frýdlant – odstranění povodňových škod, Sdružené trubní přemostění Smědé

KATEGORIE II
Podkategorie: nad 50 mil. Kč

Malá vodní elektrárna, jez a rybí přechod Beroun
Plavební komora České Vrbné včetně horní a dolní rejdy

Podkategorie: pod 50 mil. Kč

Turnov – výstavba rybího přechodu
VD Janov – Zajištění stability a bezpečnosti hráze 

V souladu s pravidly pro hodnocení soutěže vyhodnotila komise jednu stavbu v této kategorii k udělení „zvláštního ocenění SVH ČR a to: 

Úšovický potok – Mariánské lázně 

Vyhlášení vítězů a předání cen oceněným navrhovatelům se uskutečnilo v hotelu Clarion v Praze dne 29.5.2012 na slavnostním gala večeru v rámci konference Voda Fórum 2012. Za organizátory předávali ocenění Ing. Miroslav Nováček, předseda Svazu vodního hospodářství ČR a předseda SOVAK Ing. František Barák. Za garanty soutěže se zúčastnila Ing. Hana Randová, ředitelka odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí a RNDr. Pavel Punčochář, CSc., vrchní ředitel sekce vodního hospodářství Ministerstva zemědělství.

 

 

Světový den vody 2012

Setkání vodohospodářů při příležitosti Světového dne vody 2012


Svaz vodního hospodářství ČR spolu s Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem životního prostředí a ve spolupráci se SOVAK uspořádal dne 22. března 2012, již tradičně v Národním domě KDŽ na Vinohradech, slavnostní setkání vodohospodářů při příležitosti Světového dne vody 2012.

 

Oslavy Světového dne vody 2012 pokračovaly 23. března koncertem v Koncertním sále Pražské konzervatoře a byly završeny 24. března 18. representačním plesem vodohospodářů na Žofíně.

 

ROK 2011

20. výročí založení Svazu vodního hospodářství ČR

Svaz vodního hospodářství ČR uspořádal při příležitosti 20 let od svého vzniku slavnostní setkání současných a bývalých členů Svazu.

 

Setkání se uskutečnilo 13. října v krásných prostorách Břevnovského kláštera v Praze.

 

 

Světový den vody v roce 2011

I v roce 2011 pořádal Svaz vodního hospodářství ČR akce u příležitosti Světového dne vody - v tomto roce s mottem

"Voda pro města: Reakce na výzvu měst"

 

HYDROPROJEKT a.s. byl již tradičně, na základě pověření Svazu vodního hospodářství ČR, organizátorem a pořadatelem dvou kulturních akcí v rámci těchto oslav ve dnech 18. a 19. března.

Uspořádání akcí by se neobešlo bez partnerů oslav, proto všem, kteří se rozhodli podpořit oslavy SDV 2011, děkujeme.

 

ROK 2010

Světový den vody v roce 2010

Svaz vodního hospodářství ČR spolu s Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem životního prostředí uspořádal dne 19. března 2010, již tradičně v Národním domě KD na Vinohradech, slavnostní setkání vodohospodářů při příležitosti Světového dne vody 2010.

 

Téhož dne večer pokračovaly oslavy Světového dne vody koncertem v Kongresovém centru ČNB a následující den v sobotu 20. března byly oslavy završeny 16. representačním plesem vodohospodářů na Žofíně.

Svaz vodního hospodářství ČR
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1, + 420 257 325 494,